اخبار برگزیده

55- حقوق تجارت

تاجر ورشکسته چگونه مي تواند فعاليت تجاري خود را از سر بگيرد؟

همه افراد يا شرکت‌هايي که فعاليت‌هاي تجاري را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌اي از زمان، به دلايل مختلف دچار ورشکستگي شوند، به اين معنا که نتوانند بدهي‌هاي خود را پرداخت کرده يا تعهدات خود را انجام دهند.
صرف نظر از آثار و عواقبي که اين موضوع مي‌تواند بر افراد يا صاحبان شرکت‌هاي تجاري داشته باشد، بايد اين مساله را بررسي کرد که در چه شرايطي، تاجر يا شرکت تجاري ورشکسته مي‌تواند فعاليت‌هاي عادي خود را همانند قبل از ورشکستگي از سر بگيرد.
منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود است، به طوري که حق فعاليت بازرگاني داشته باشد. البته اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس پس از اين که ديون خود را ادا کرد، مي‌تواند به تجارت اقدام کند.
ورشکستگي، اعتبار تاجر را از بين ‌ و اعتماد مردم را از او سلب مي‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگي به خودي خود باعث ايجاد بعضي از محروميت‌ها براي تاجر مي‌شود.
قانون تجارت درباره محروميت‌هاي اجتماعي ورشکسته، ساکت است، اما در اغلب قوانين، محروميت‌هايي حتي براي ورشستگان عادي ديده مي‌شود. يکي از شرايط اشتغال داشتن تاجر به عمليات تجارتي، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. اين در حالي است که ورشکستگي حسن شهرت تاجر را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال وي مي‌شود و حتي ادامه تجارت نيز براي ورشکسته ميسر نيست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند.
اقسام اعاده اعتبار
اعاده اعتبار واقعي: اعاده اعتبار واقعي تاجر مربوط به زماني است که تاجر با نشان حسن عمل و با پرداخت کليه ديوني که بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضاي اعاده اعتبار کند.
«هر تاجر ورشکسته که کليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي که به آن تعلق گرفته است، کاملاً‌ بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌کند.» مفاد ماده 561 قانون تجارت
ضمناً ماده 562 قانون تجارت براي ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگيري از اين‌ که طلبکاران مبالغ زيادي از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تاخير تاديه را به 7 درصد در سال تقليل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است.
در صورتي که در ساير موارد طبق ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني حداکثر خسارت تاخير تاديه 12 درصد در سال تعين شده است و از لحاظ مدت، محدوديتي در بين نيست.
اعاده اعتبار قانوني: در صورتي که تاجر با ابراز حسن نيت موفق به پرداخت کليه ديون خود نشود، قوانين امروزي براي محجوريت تاجر ورشکسته مدتي قايل شده‌اند و همان‌طور که در مورد جرايم، بعد از سپري شدن مدت زماني، اعاده حيثيت مي‌شود، در مورد ورشکستگي نيز بعد از گذشت مدتي به دادگاه اجازه مي‌دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصميم اتخاذ کند.
شرايط اعاده اعتبار
اعاده اعتبار حقيقي و واقعي منوط به پرداخت کليه ديون به همراه متفرعات و هزينه‌هاي متعلقه از طرف تاجر ورشکسته مي‌باشد. تقاضاي اعاده اعتبار قانوني نيز منوط به فراهم بودن شرايطي از قبيل گذشتن 5 سال پس از اعلان ورشکستگي، اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار و جلب رضايت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار است.
اين جلب رضايت ممکن است از طريق انعقاد قرارداد ارفاقي که قبلاً تحصيل شده يا اين که طلبکاران بعداً ذمه او را پر کرده باشند، حاصل شود». مفاد ماده 565 قانون تجارت
اعاده اعتبار مستلزم رسيدگي در دادگاه و صدور حکم از طرف آن است. بر اين اساس، دادگاه صالح براي رسيدگي به تقاضاي اعاده اعتبار همان دادگاهي است که اعلان ورشکستگي در حوزه آن واقع شده است.
دادخواست اعاده اعتبار
دادخواست اعاده اعتبار بايد توسط تاجر به دادگاه عمومي که حکم ورشکستگي را داده است، تقديم شود. دادگاه ابتدا با آگهي به مدت يک ماه اين درخواست تاجر را اعلان مي‌کند و طلبکاراني که طلب خود را دريافت نکرده‌اند در اين مدت يک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند.
سپس دادگاه با بررسي مدارک و در صورت احراز شرايط اعاده اعتبار حکم بر اعاده اعتبار صادر مي‌کند يا آن را رد مي‌کند. اين حکم حسب مورد توسط مدعي اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبني بر اعاده اعتبار رد شود، براي درخواست مجدد بايد حداقل 6 ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار براي ورشکستگان به تقلب تا زماني که اين افراد از جنبه جزايي اعاده حيثيت نکرده اند، وجود ندارد.
نقش دادگاه در اعاده اعتبار
مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعيين‌کننده است، زيرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. اين مرجع قضايي است که با احراز شرايط تاجر، براي مثال اينکه تاجر توانسته به تکاليف قانوني خود در دوران ورشکستگي عمل کند يا نسبت به پرداخت ديون اقدام کرده است يا خير، مي‌تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر کند يا در صورت عدم احراز شرايط دعوي را رد کند.
اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشکسته است و اين اختصاص به حکم قانون دارد، اگر قرار بر اين بود که افراد عادي که مفلس مي‌شوند نيز نياز به اعاده اعتبار داشته باشند، يقينا اين مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصريح مي‌شد و به نظر مي‌رسد که اين اختصاص به لحاظ حساسيت تجارت و اعمال تجاري است.
تاجر ورشکسته، مدير يا مديران و مدير عامل شخص حقوقي ورشکسته علاوه بر محروميت‌هاي مندرج در مجازات‌هاي تبعي قانون مجازات اسلامي از تاسيس شرکت تجارتي، عضويت در هيات مديره شرکت‌هاي تجارتي، تصدي مديرعاملي در شرکت‌هاي تجارتي،ب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام‌هاي ضروري از قبيل وام مسکن و ازدواج محرومند که اين محروميت‌ها سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشکستگي رفع و به حکم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي‌شود و اين اعاده اعتبار منوط به تقديم دادخواست نيست.
ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمي‌شود، مگر اينکه مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي را تحمل کند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشکستگي پنج سال بگذرد و کليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت کند. ورشکسته به تقصير نيز چنين شرايطي دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود.
نکته ديگر اينکه هر تاجر که ورشکسته به تقلب و تقصير نباشد و ديون خود و متفرعات آن را کمتر از دو سال از اعلام ختم عمليات ورشکستگي بپردازد، مي‌تواند اعاده اعتبار کند و اگر در يک شرکت ورشکسته شريک ضامن ورشکست اعلام شود، از وي جز با اثبات تاديه تمام ديون اعاده اعتبار نمي‌‌شود. خواهان اعاده اعتبار و همچنين هر بستانکاري که سند عدم کفايت دارايي دريافت کرده و طلب خود را کاملا دريافت نکرده است، مي‌تواند از حکم دادگاه تجديدنظرخواهي کند و دادگاه صالح نيز دادگاهي است که حکم ورشکستگي را صادر کرده است

55- حقوق تجارت

55-  حقوق تجارت

55- حقوق تجارت

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها